#FollowUs

  TNS BLOGGER – READER GROUP: https://www.facebook.com/groups/TNSBloggerReaderGroup/ TNS RESOURCE GROUP: https://www.facebook.com/groups/TNSResourceGroup/ Authors in the Bluegrass Website: https://thenextsteppr.org/authors-in-the-bluegrass/ Authors in the Bluegrass FB: https://www.facebook.com/AuthorsInTheBluegrass/ Authors in the Bluegrass Twitter: https://twitter.com/AuthorsInTheBG Authors in the Bluegrass IG: https://www.instagram.com/authorsinthebg/ Facebook Attendee group: https://www.facebook.com/groups/AttendeeGroupAITBG/ Current Signups on the Website: https://thenextsteppr.org/tour-sign-ups/ Calendar of Events: http://bit.ly/TNSCalendarOfEvents Work with us! https://thenextsteppr.org/work-with-us/ Pre-orders: https://thenextsteppr.org/pre-orders/ […]